NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 68 TRÚNG SVIP ĐỀ: 68
18-05-2022 59 TRƯỢT
17-05-2022 53 TRÚNG SVIP ĐỀ: 53
16-05-2022 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
15-05-2022 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
14-05-2022 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75
13-05-2022 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36
12-05-2022 86 TRƯỢT
11-05-2022 24 TRÚNG SVIP ĐỀ: 24X2
10-05-2022 05 TRÚNG LÔ: 05X2
09-05-2022 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59X2
08-05-2022 49 TRƯỢT
07-05-2022 01 TRÚNG SVIP ĐỀ: 01
06-05-2022 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16