NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 71 TRÚNG SVIP BT: 71
18-05-2022 43 TRÚNG SVIP BT: 43
17-05-2022 98 TRÚNG SVIP BT: 98
16-05-2022 92 TRÚNG SVIP BT: 92
15-05-2022 94 TRÚNG SVIP BT: 94X2
14-05-2022 88 TRÚNG SVIP BT: 88
13-05-2022 18 TRÚNG SVIP BT: 18
12-05-2022 39 TRÚNG SVIP BT: 39X2
11-05-2022 01 TRÚNG SVIP BT: 01
10-05-2022 72 TRÚNG SVIP BT: 72
09-05-2022 64 TRÚNG SVIP BT: 64
08-05-2022 44 TRÚNG SVIP BT: 44
07-05-2022 60 TRÚNG SVIP BT: 60
06-05-2022 16 TRÚNG SVIP BT: 16