NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 968 TRÚNG SVIP 3C: 968
18-05-2022 149 TRƯỢT
17-05-2022 653 TRƯỢT
16-05-2022 713 TRÚNG SVIP 3C: 713
15-05-2022 749 TRƯỢT
14-05-2022 775 TRÚNG SVIP 3C: 775
13-05-2022 436 TRÚNG SVIP 3C: 436
12-05-2022 086 TRƯỢT
11-05-2022 724 TRÚNG SVIP 3C: 724
10-05-2022 206 TRƯỢT
09-05-2022 759 TRƯỢT
08-05-2022 239 TRƯỢT
07-05-2022 301 TRÚNG SVIP 3C: 301
06-05-2022 216 TRƯỢT