NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 31-05-2023
30-05-2023 765 TRÚNG SVIP 3C: 765
29-05-2023 867 TRÚNG SVIP 3C: 867
28-05-2023 559 TRƯỢT
27-05-2023 337 TRƯỢT
26-05-2023 191 TRÚNG SVIP 3C: 191
25-05-2023 428 TRƯỢT
24-05-2023 966 TRÚNG SVIP 3C: 966
23-05-2023 972 TRÚNG SVIP 3C: 972
22-05-2023 765 TRƯỢT
21-05-2023 287 TRƯỢT
20-05-2023 552 TRƯỢT
19-05-2023 417 TRƯỢT
18-05-2023 732 TRƯỢT
17-05-2023 949 TRÚNG SVIP 3C: 949