NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 68 | 76 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG SL: 76X3
18-05-2022 49 | 50 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG SL: 50X2
17-05-2022 63 | 60 TRƯỢT | TRÚNG SL: 60X2
16-05-2022 12 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21
15-05-2022 48 | 15 TRƯỢT | TRƯỢT
14-05-2022 76 | 05 TRƯỢT | TRÚNG SL: 05X2
13-05-2022 36 | 77 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRƯỢT
12-05-2022 65 | 49 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
11-05-2022 24 | 38 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRÚNG SL: 38X2
10-05-2022 06 | 15 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT
09-05-2022 59 | 58 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRƯỢT
08-05-2022 38 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
07-05-2022 02 | 14 TRƯỢT | TRÚNG SL: 14
06-05-2022 16 | 10 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG SL: 10