NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 68 | 04 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG BT: 04X2
18-05-2022 49 | 86 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 86
17-05-2022 63 | 98 TRƯỢT | TRÚNG BT: 98
16-05-2022 04 | 44 TRƯỢT | TRÚNG BT: 44
15-05-2022 49 | 73 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 73
14-05-2022 75 | 52 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG BT: 52
13-05-2022 36 | 27 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 27
12-05-2022 64 | 26 TRƯỢT | TRÚNG BT: 26
11-05-2022 24 | 17 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRƯỢT
10-05-2022 07 | 66 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG BT: 66
09-05-2022 59 | 13 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG BT: 13X2
08-05-2022 39 | 38 TRÚNG ĐỀ: 39X2 | TRƯỢT
07-05-2022 01 | 05 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG BT: 05
06-05-2022 16 | 69 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 69X3