NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 20-05-2022
19-05-2022 5-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
18-05-2022 2-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-05-2022 7-2 TRƯỢT
16-05-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-05-2022 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
14-05-2022 6-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
13-05-2022 5-9 TRƯỢT
12-05-2022 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
11-05-2022 3-7 TRƯỢT
10-05-2022 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0
09-05-2022 7-4 TRƯỢT
08-05-2022 2-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
07-05-2022 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0
06-05-2022 0-5 TRƯỢT